นางสาวสุนันทา พงศ์ชาญวิทย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวเพชรรัตน์ พันธุ์สุจริตไทย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายนิคม คำดี
นายอุเทน ตู้ประเสริฐ
นายศักดิ์ชาย ไพรวรรณ์
ว่าที่ ร.ต.หญิงจิตราภรณ์ ยศมูล
นายวิชัยโชค สร้อยทรัพย์
นายถาวร นาคก้อนใหญ่