นายสฤษดิ์ จันทร์เติม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสุนิตา พิทักษ์วงศ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายธีรชัย พลรักษา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวศรีวรรณ แสงศรีเรือง
นางสาวอารยา บุญญะดิษฐ
นายพจนินท์ นัสดา
นางสาวพิศพิศุทธ์ ลาภบุญเรือง
นายจำปี รวงทิพย์แก้วระดาษ
นางสาวนิสาพร สมเพท
นายจิรกร คำสัตย์
นางสาวหยาดพิรุณ พันธ์ช่วย
นายนพรัตน์ ฝ่ายเคนา
นางสาวเสาวลักษณ์ ต๊อดแก้ว
นางสาวรสสุคนธ์ เกิดแก่น
นางสาวคมขวัญ คงรอด