นายไพฑูรย์ รัตนคม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวอรอุษา ศรีกนก
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวกรกนก น้อยเล็ก
นางสาววริศรา เกตุสุวรรณ์
นายสรายุทธ์ เรืองเกตุ
นางสาวกนกวรรณ เกิดจันทร์