นางสาวปาวีณา การะเกษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาววัชรี เลี่ยนบรรจง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายอนุชา สุระถา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายมัธยัสถ์ ทองธิราช
นายพลกฤษณ์ เกิดคำ
นางสาวชลิตา อรชร
นางสาวหนึ่งฤทัย สุขสว่าง
นางสาวเนตรชนก วิวัฒน์
นางสาวณัชนารานันท์ ทองนาค
นางวิไลลักษณ์ ปิ่นแก้ว
นางฐาปนี จรโคกกรวด
นางสาวนิดา วัฒนเศรษฐานันท์
นายนฤศรณ์ วิมลประสาร
นางสาวเนตรชนก ผลเกษร
นายธีระพล แสนเสน่ห์

นางสาวพรพิมล คล้อยสุวรรณ์
นายพีรเจตน์ ตั้งวงษ์เลิศ
นายพสุ เข็มทองคำดี
นางสาวอังคณา บุรัตน์
นางสาวแสงอรุณ จิตใจ