นางสาวณัฐณรัณ คุ้มวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางพันผกา เกี้ยวสกุล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายนพชัย วิริยานุภาพพงศ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางพรรณราย ปฏิญาณสัจ
นางเทวธิดา ฉลาดเจน
นางสาวณัฐชยา ชูกิตติวิบูลย์
นางสาวดารารักษ์ สูงสิริยศ
นายคณากร อริยจิรากรสิริ
นายปริญญา พันอะ
นางสาวนาตยา วังชัง