นายศราวุธ เจียมเจริญศักดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวขนิษฐา ควรอาจ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายพัฒนพงศ์ ลาภบริบูรณ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางบุษยา เวชปรีชารักษ์
นางวิรังรอง ทวียนต์เนรมิตร
นายบุญญฤทธิ์ วิปุละ
นางสาวนันทินี วรรณะศิลปิน
นางบรรเจิด พฤฒารัตน์
นางสาวทิวาพร เข็มศิริ
นางสาวพิชญาอร ผลดี
นายวิพุธ แซ่แต้
นางอมรรัตน์ เมตตาจิต
นางสาวจารุวรรณ แก้วหล้า
นางสาวธศิญา ยอดดำเนิน