นายโยธิน  ใจอ่อน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ว่าที่ ร.ต.อรรคพล คำภู
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวพิมพ์นภา วัฒนกุล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางนิตยา เหล่าลือชา
นางสาวกันยาพร ทำดี
นางสาวนิสามณี ศรีบุญเรือง
นางสาวอธิสา ท่าสาคร
นางสาวพิไฬภรณ์ สังวิเศษ
นายวัชระ รัตน์บ้านด่าน
นายศิรพล วรชัยคุณากร
นายธนวิษณ์ ศรีจันทร์
นางสาวจรรจุรี จันทร์เกตุ
นางสาวอริษา ภวภูตานนท์