นายธนะพรหม พรหมวราทร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางภัสสนันท์ อาจนะ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสุภาพร สิงห์ยอง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายไชยรัตน์ สุขรัตน์
นางสาวสิริพร สายแวว
นางรัตนกานต์ วรรณตระกูล
นายมานพ ทองประไพพักตร์
นางสาวจุรีพร เจริญผล