Category Archives: ข้อมูลโรงเรียน

เพลงประจำโรงเรียน

มาร์ช ล.พ. พลังหนึ่ง เป็นพื้นฐาน อันเบื้องต้นของเรา ลาดปลาเค้า พิทยาคม นี่ฤๅ คือสถาน ศึกษา ของพวกเรา ให้ความรู้ ทุกสิ่งทุกอย่าง มีความก้าวหน้า ตลอดไป จนบรรลุ บัณฑิต เครื่องหมาย ผู้รู้ดี เป็นผู้ เจริญ พวกเรารัก ภักดี สุดใจ เกียรติประวัติ ไปไกลใครใครย่อมรู้ สีเทาชมพู ที่สุดงามหรู ของเรา ลาดปลาเค้าสัมพันธ์ ล.พ. คือลาดปลาเค้า พิทยาคม สมนาม งามสง่า…

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ๑ นายสนิท  แย้มเกษร ประธานกรรมการ ๒ นายบุญเอก  มีนะโยธิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๓ นายไพศาล  สมบูรณ์วรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วังสรรค์  สุฉันทบุตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ นางอาถาภัทร  หินซุย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๖ นายประยูร  อองกุลนะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๗ นายสาโรช  บุตรเนียน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๘ จ่าสิบเอกไพรัตน์  แสนทวีสุข กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง ๙…

ผู้บริหารโรงเรียน

นายอัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม นางสาวประไพ  เสมหร่ำ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวศรประภา    สิริภัทรวิช รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ               รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  

ข้อมูลจำเพาะโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน  ล.พ. เป็นชื่อย่อโรงเรียน “ลาดปลาเค้าพิทยาคม”  หนังสือสามเล่ม หมายถึง ความรู้พื้นฐานอันมั่นคง 3 ระดับ ได้แก่ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา  หมวกปริญญา หมายถึง เครื่องหมายแห่งความสำเร็จ  หมวกปริญญาวางบนหนังสือ 3 เล่ม หมายถึง ความสำเร็จย่อมมาจากพื้นฐานอันมั่นคงทางการศึกษา  พุทธภาษิตประจำโรงเรียน สุวิชาโน  ภวํ โหติ หมายถึง ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ  พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธสรณ  คติพจน์ของโรงเรียน ประพฤติดี มีวินัย ตั้งใจเรียน เพียรฝึกฝน สีประจำโรงเรียน สีเทา-สีชมพู สีประจำคณะสี สีแดง…

ประวัติโรงเรียน

   โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 540 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนสหศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย    โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมจัดว่าเป็น “โรงเรียนสำหรับชุมชน” อย่างแท้จริง นับตั้งแต่จุดกำเนิดของโรงเรียน ซึ่งเริ่มจากการที่พระครูสังฆรักษ์ (ผล ภูริปัญโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้า มีความเห็นพร้อมกับประชาชนทั่วไปในชุมชนลาดปลาเค้าว่า ควรจะมีโรงเรียนมัธยมของรัฐบาลเกิดขึ้นในท้องถิ่นนี้ เพื่อรองรับนักเรียนที่จะจบประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า และโรงเรียนประถมใกล้เคียงให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นโดยสะดวก    ดังนั้นในปี พ.ศ. 2506 ทางวัดลาดปลาเค้าจึงได้มีหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการขอบริจาคที่ดินจำนวน 8 ไร่ สำหรับเป็นที่ก่อสร้างโรงเรียนตามความคิดเห็นดังกล่าว…

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 540 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์ 025707343 โทรสาร 025707575 E-mail: admin@lpp.ac.th —————————————————————————————————————–