Category Archives: บุคลากรในโรงเรียน

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 นายวัชระ  นวลแก้ว น.ส.ทิพาวรรณ  จันทรมูล   นางวริศรา  ทัศวงษ์  น.ส.มาลี  แสงศรี  น.ส.อินทิรา  จันทร์ชู น.ส.จงรักษ์  แตงบุตร น.ส.อมรรัตน์  ขำอาจ น.ส.สุภาพร  ฆะระบุตร    นายสุรศักดิ์  แตงบุตร    น.ส.สิริรัตน์  คุ้มทรัพย์ น.ส.ธิตินันท์  สืบมา    

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

       น.ส.ศรีวรรณ  แสงศรีเรือง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  นางพัชนี  ป่าหวาย นางอนงค์นารถ  อนุฤทธิ์ นางสุนิตา  พิทักษ์วงศ์  นายจำปี  รวงทิพท์แก้วระดาษ นายปภังกร  จันทร์หอม นายสฤษดิ์  จันทร์เติม  นายนพรัตน์  ฝ่ายเคนา นายธีรชัย  พลรักษา  น.ส.อารยา  บุญญะดิษฐ น.ส.เสาวลักษณ์ ต๊อดแก้ว น.ส.ปณิตา  ไชยาคำ  น.ส.สุภาพร  อ่อนแสง     น.ส.กรรณิการ์ บุญจูง    

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

    นางสุนันทา  พงศ์ชาญวิทย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  นายนิคม  คำดี นายศักดิ์ชาย  ไพรวรรณ์ นายวิชัยโชค  สร้อยทรัพย์   นายอุเทน  ตู้ประเสริฐ นายถาวร  นาคก้อนใหญ่  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

      นางบุษยา  เวชปรีชารักษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  นางบรรเจิด  พฤฒารัตน์ น.ส.ขนิษฐา  ควรอาจ  น.ส.วิรังรอง  สำเภาทิพย์ นายศราวุธ  เจียมเจริญศักดิ์  น.ส.ทิวาพร  เบิดสูง น.ส.จารุวรรณ  แก้วหล้า  นายพัฒนพงศ์  ลาภบริบูรณ์ นายบุญฤทธิ์  วิปุละ น.ส.พิชญาอร  ผลดี  น.ส.ธศิญา  ยอดดำเนิน น.ส.นันทินี  วรรณะศิลปิน          

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

       นายธนะพรหม พรหมวราทร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  นางภัสสนันท์  อาจนะ นายไชยรัตน์  สุขรัตน์ นางรัตนกานต์ วรรณตระกูล  นายอนุชา  สุระถา  นายพลกฤษณ์  เกิดคำ  น.ส.ฐาปนี  กกฝ้าย  นางสุภาพร  สิงห์ยอง   น.ส.สุรียาภรณ์  ดวงดี   นายนฤศรณ์  วิมลประสาน    น.ส.จุรีพร  เจริญผล น.ส.ศิริลักษณ์  ทองนาค   น.ส.สิริพร  สายแวว  นายมานพ  ทองประไพพักตร์  น.ส.อังคณา  บุรัตน์  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

       นางวิไลลักษณ์  ปิ่นแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  น.ส.ปาวีณา  การะเกษ น.ส.วานิดา  ภูนาเพชร น.ส.ชนภรณ์  แสนแก้ว  น.ส.นงลักษณ์  วงศ์ถนอม น.ส.วัชรี  เลี่ยนบรรจง  นายมัธยัสถ์  ทองธิราช  นายพีรเจตน์  ตั้งวงษ์เลิศ น.ส.ชลิตา  อรชร  น.ส.นิดา วัฒนเศรษฐานันท์ น.ส.สุภาพรรณ  เท่าสิงห์ นายพสุ  เข็มทองคำดี น.ส.หนึ่งฤทัย  สุขสว่าง   น.ส.พรพิมล  คล้อยสุวรรณ  น.ส.แสงอรุณ  จิตใจ  นายสุเมธ  เชี่ยวชาญ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

      น.ส.วิภาพร  โสมสุพิน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  นางปิรันธนา  พรประสิทธิ์ น.ส.วารุณี  บุญทัด นายอรรคพล  คำภู  น.ส.พิไฬภรณ์  สังวิเศษ น.ส.นุชจิรา  ทะมานนท์  น.ส.สร้อยดาว  กาทอง  นายปียกรณ์  ทวดอาจทินสีห์ น.ส.รุจิรา  ยุภาคณิต  น.ส.พิมพ์นภา  วัฒนกุล   นายธนวิษณ์  ศรีจันทร์  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

       นางศิริกุล  นพรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  น.ส.นพวรรณ  ลอยประโคน นางพันผกา  เกี้ยวสกุล  น.ส.ณัฐณรัณ  คุ้มวงศ์ น.ส.พรรณราย  งามดี นางเทวธิดา  ฉลาดเจน   นายปริญญา  พันอะ น.ส.ดารารักษ์  สูงสิริยศ  นายคณากร  ขวัญคุ้ม  น.ส.นาตยา  วังชัง        

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

       นายไพฑูรย์ รัตนคม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  น.ส.พร้อมฉัตร เรศานนท์  น.ส.อรอุษา ศรีกนก  ว่าที่ ร.ต.ณพล ดำรงธนชัย น.ส.กนกวรรณ เกิดจันทร์ นายสรายุทธ์ เรืองเกตุ