Category Archives: บุคลากรในโรงเรียน

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 นายวัชระ  นวลแก้ว น.ส.ทิพาวรรณ  จันทรมูล   นางวริศรา  ทัศวงษ์  น.ส.มาลี  แสงศรี  น.ส.อินทิรา  จันทร์ชู น.ส.จงรักษ์  แตงบุตร น.ส.อมรรัตน์  ขำอาจ น.ส.สุภาพร  ฆะระบุตร    นายสุรศักดิ์  แตงบุตร  น.ส.ธิตินันท์  สืบมา น.ส.ปรียานุช ชมแสงรัตน์  น.ส.โตษยา พลาเกตุ  นายพงศ์รัตน์ พร้อมพริ้ง  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

       น.ส.ศรีวรรณ  แสงศรีเรือง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  นางสุนิตา  พิทักษ์วงศ์  นายจำปี  รวงทิพท์แก้วระดาษ นางพัชนี  ป่าหวาย นายพจนินท์ นัสดา นายสฤษดิ์  จันทร์เติม  นายนพรัตน์  ฝ่ายเคนา นายธีรชัย  พลรักษา น.ส.อารยา  บุญญะดิษฐ  น.ส.นิสาพร สมเพท น.ส.เสาวลักษณ์ ต๊อดแก้ว นายจิรกร คำสัตย์ น.ส.รสสุคนธ์ เกิดแก่น     น.ส.พิศพิศุทธ์ ลาภบุญเรือง น.ส.สุภาพร  อ่อนแสน   

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

    นางสุนันทา  พงศ์ชาญวิทย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  นายนิคม  คำดี นายศักดิ์ชาย  ไพรวรรณ์ นายวิชัยโชค  สร้อยทรัพย์ นายอุเทน  ตู้ประเสริฐ ว่าที่ ร.ต. หญิง จิตราภรณ์ ยศมูล น.ส.เพชรรัตน์ พันธุ์สุจริตไทย  นายถาวร  นาคก้อนใหญ่  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

   นายศราวุธ  เจียมเจริญศักดิ์   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ น.ส.ขนิษฐา  ควรอาจ นายพัฒนพงศ์  ลาภบริบูรณ์ นางบุษยา  เวชปรีชารักษ์ นางบรรเจิด  พฤฒารัตน์  นางอมรรัตน์ เมตตาจิต  น.ส.วิรังรอง  สำเภาทิพย์ น.ส.ทิวาพร  เบิดสูง  น.ส.จารุวรรณ  แก้วหล้า นายบุญฤทธิ์  วิปุละ น.ส.พิชญาอร  ผลดี  น.ส.ธศิญา  ยอดดำเนิน  น.ส.นันทินี  วรรณะศิลปิน      นายวิพุธ แซ่แต้    

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

       นายธนะพรหม พรหมวราทร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  นางภัสสนันท์  อาจนะ นายไชยรัตน์  สุขรัตน์ นางรัตนกานต์ วรรณตระกูล  นายอนุชา  สุระถา  นายพลกฤษณ์  เกิดคำ  น.ส.ฐาปนี  กกฝ้าย  นางสุภาพร  สิงห์ยอง   น.ส.สุรียาภรณ์  ดวงดี   นายนฤศรณ์  วิมลประสาน  น.ส.จุรีพร  เจริญผล น.ส.สิริพร  สายแวว  น.ส.อังคณา  บุรัตน์    น.ส.ศิริลักษณ์  ทองนาค  นายมานพ  ทองประไพพักตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

       นางวิไลลักษณ์  ปิ่นแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  น.ส.ปาวีณา  การะเกษ นายมัธยัสถ์  ทองธิราช น.ส.ชนภรณ์  แสนแก้ว น.ส.นงลักษณ์  วงศ์ถนอม  น.ส.วัชรี  เลี่ยนบรรจง น.ส.พรพิมล  คล้อยสุวรรณ  นายพีรเจตน์  ตั้งวงษ์เลิศ  น.ส.ชลิตา  อรชร  น.ส.นิดา วัฒนเศรษฐานันท์ น.ส.สุภาพรรณ  เท่าสิงห์ นายพสุ  เข็มทองคำดี น.ส.หนึ่งฤทัย  สุขสว่าง   น.ส.แสงอรุณ  จิตใจ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

    น.ส.พิมพ์นภา  วัฒนกุล   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  นางปิรันธนา  พรประสิทธิ์ น.ส.นุชจิรา  ทะมานนท์  น.ส.วารุณี  บุญทัด ว่าที่ ร.ต. อรรคพล  คำภู  น.ส.พิไฬภรณ์  สังวิเศษ น.ส.รุจิรา  ยุภาคณิต นายธนวิษณ์  ศรีจันทร์ น.ส.กันยาพร ทำดี นายโยธิน ใจอ่อน   นายวัชระ รัตน์บ้านด่าน  น.ส.จรรจุรี จันทร์เกตุ น.ส.นิสามณี ศรีบุญเรือง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

    น.ส.ณัฐณรัณ  คุ้มวงศ์   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ นางพันผกา  เกี้ยวสกุล น.ส.พรรณราย  งามดี นางเทวธิดา  ฉลาดเจน     นายปริญญา  พันอะ น.ส.ดารารักษ์  สูงสิริยศ  นายคณากร  ขวัญคุ้ม  น.ส.นาตยา  วังชัง นายนพชัย วิริยานุภาพพงศ์ น.ส.ณัฐชยา ชูกิตติวิบูลย์        

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

       นายไพฑูรย์ รัตนคม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ น.ส.อรอุษา ศรีกนก    น.ส.พร้อมฉัตร เรศานนท์ น.ส.กรกนก น้อยเล็ก นายสรายุทธ์ เรืองเกตุ น.ส.กนกวรรณ เกิดจันทร์