Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบ 2) ปีการศึกษา 2561

ผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบ 2) ปีการศึกษา 2561 นักเรียนที่มีรายชื่อรอบ 2 ให้มารายงานตัวที่ห้องวิชาการ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น.  

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม   นักเรียนที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัว และรับเอกสารรายงานตัว ที่โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ภายในวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 9.00 – 16.30 น. 

แจ้งความจำนงเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ

แจ้งความจำนงเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ นำใบแจ้งความจำนงพร้อมหลักฐานประกอบ ดังนี้ 1. ใบแจ้งความจำนง จากเว็บไซต์ www.bangkok2.org กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วพิมพ์ใบแจ้งความจำนงมายื่นในวันสมัคร (สามารถแจ้งความจำนงได้ที่โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ในวันที่ 25-28 มีนาคม 2561) 2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง (ให้นำฉบับจริงมาแสดง พร้อมสำเนาเอกสาร 1 ฉบับ) 3. หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ใบรับรองผลการศึกษา) ปีการศึกษา 2560 4. คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2560 กรณีนักเรียนไม่มีคะแนน…

ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดใบสมัครหรือรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม พร้อมนำเอกสารประกอบมาสมัคร ระหว่างวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 1. ใบสมัครของโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และนำมายื่นสมัครด้วยตนเอง 2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง (ให้นำฉบับจริงมาแสดง พร้อมสำเนาเอกสาร 1 ฉบับ) 3. หลักฐานการจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.1) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ใบรับรองผลการศึกษา) ปีการศึกษา 2560 4.…

ประกาศโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561   แผ่นพับการรับนักเรียน

แจ้งความจำนงเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ

แจ้งความจำนงเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ นำใบแจ้งความจำนงพร้อมหลักฐานประกอบ ดังนี้ 1. ใบแจ้งความจำนง 2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง (ให้นำฉบับจริงมาแสดง พร้อมสำเนาเอกสาร 1 ฉบับ) 3. หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ใบรับรองผลการศึกษา) ปีการศึกษา 2560 4. หลักฐานแสดงผลการเรียนในกลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 5. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1.5…