Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

ข้อมูลการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ประกาศโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 แผ่นพับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 แผ่นพับโครงการนักเรียนห้องพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปี 2560 แจ้งความจำนงเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ)

ประกาศผลการแข่งขัน (ไม่ทางการ) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผลการแข่งขัน (ไม่ทางการ) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผลการแข่งขันกลุ่ม A ผลการแข่งขันกลุ่ม B

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ที่ ๓๗๔/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย >> ดาวน์โหลไฟล์ที่นี่ <<

การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศ ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ให้ข้าราชการครู/ลูกจ้างประจำทุกท่าน กรอกข้อมูลการเบิกจ่ายตรง

กรอกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 โดยกรอกข้อมูลทั้ง 2 แบบฟอร์มดังนี้ 1. กรอกข้อมูลที่อยู่ และการศึกษา *โปรดกรอกเพียงครั้งเดียว 2. กรอกข้อมูลรายละเอียดครอบครัวตาม ทะเบียนราฎร์ *ให้กรอกข้อมูลสมาชิกทุกคนตามทะเบียนราฎร์ โดยการกรอกทีละคน จนครบทุกคน

ประกาศผลรายการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙

ประกาศผลรายการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปี ๒๕๕๙ >>ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่<<

รายละเอียดเกณฑ์การตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙

รายละเอียดเกณฑ์การตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปี ๒๕๕๙

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (รอบ 2) ระหว่างวันที่ 6 – 10 เมษายน 2559

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (รอบ 2) กำหนดการดังนี้ วันที่ 6 – 10 เมษายน 2559  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ทั่วไป รอบ 2) วันที่ 6 – 10 เมษายน 2559   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ รอบ 2) วันที่ 6 – 10…

สรุปจำนวนนักเรียนที่มาสมัครเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 (วันที่ 20-24 มีนาคม 2559)

สรุปจำนวนนักเรียนที่มาสมัครเรียน ชั้น ม.1 วันที่ นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม            20 มีนาคม 2559  40 20   60            21 มีนาคม 2559  44 33  77            22 มีนาคม…