Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดค่ายภาษาอังกฤษ LPP English Camp 2018

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดค่ายภาษาอังกฤษ LPP English Camp 2018 ระหว่างวันที่ 1 – 2 ตุลาคม ที่หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ดร.อัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ เป็นประธานในการเปิดค่าย ณ บ้านพักสัมมนาสภาคริสตจักรในประเทศไทย และ ดร.ศรประภา สิริภัทรวิช รองฯกลุ่มบริหารวิชาการ ร่วมถ่ายรูปและเปิดค่าย ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ุทิพย์ 1 ก่อนออกเดินทางในเวลา 08.30 น.

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมจัดค่ายอบรมนักเรียนแกนนำส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมจัดค่ายอบรมนักเรียนแกนนำส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยมี น.ส.ประไพ เสมหร่ำ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธาน วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายอบรมพัฒนานักเรียน เพื่อปรับเปลี่ยนและแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน ตามโครงการสร้างเสริมค่านิยม 12 ประการ

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายอบรมพัฒนานักเรียน เพื่อปรับเปลี่ยนและแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน ตามโครงการสร้างเสริมค่านิยม 12 ประการ โดยมีนางสาวประไพ เสมหร่ำ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานในการเปิดค่ายอบรมในครั้งนี้ ระหว่าวันที่ 21 – 22 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม จัดการประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทยศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.2

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม จัดการประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทยศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.2 โดยมี น.ส.ประไพ เสมหร่ำ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นประธาน ในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม จัดงานมุทิตาคารวะ 2561 “ปูชนียบูชา วันอำลาครูเกษียณ”

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม จัดงานมุทิตาคารวะ 2561 “ปูชนียบูชา วันอำลาครูเกษียณ” ซึ่งคุณครูที่เกษียณอายุราชการมี 2 ท่าน คือ คุณครูปิรันธนา พรประสิทธิ์ และคุณครูพัชนี ป่าหวาย โดยมี ดร.อัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีกล่าวคำประกาศเกียรติคุณ นอกจากนี้ยังมีการแสดงต่างๆ และพิธีมุทิตาคารวะ ในวันที่ 13 กันยายน 2561  

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม รับการนิเทศติดตามฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม รับการนิเทศติดตามฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จากสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เพื่อนิเทศ ติดตามการดำเนินงานจัดการศึกษาในการพัฒนาระดับคุณภาพผู้เรียน ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ 2 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561

ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนในสังกัด สพม.2

ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.2 จัดประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนในสังกัด สพม.2 เพื่อเตรียมการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่ สพม.2 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ 1 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

ประกาศรายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6