Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สรุปผลการเลือกกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2561

ประกาศจากกลุ่มบริหารวิชาการ เรื่องกิจกรรมชุมนุม (วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561) *นักเรียนที่มีกิจกรรมชุมนุมแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนกิจกรรมได้อีก **นักเรียนที่ยังไม่มีกิจกรรมชุมนุมให้ดำเนินการดังนี้ ——————– นักเรียนชั้น ม.1 ที่ยังไม่มีกิจกรรมชุมนุม ให้เข้าชุมนุม Crossword (243,244) หรือ Languages for you (132) เท่านั้น ——————– นักเรียนชั้น ม.2 ที่ยังไม่มีกิจกรรมชุมนุม ให้เข้าชุมนุม สังคมอยากรู้ (ห้องชมพูพันธ์ทิพย์ 1) เท่านั้น ——————– นักเรียนชั้น ม.3 ที่ยังไม่มีกิจกรรมชุมนุม…

ดาวน์โหลดแผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู (ID PLAN : INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN)

ดาวน์โหลดแผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู (ID PLAN : INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN) ดาวน์โหลดไฟล์ ID PLAN ดาวน์โหลดตัวอย่าง ID PLAN

ผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบ 2) ปีการศึกษา 2561

ผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบ 2) ปีการศึกษา 2561 นักเรียนที่มีรายชื่อรอบ 2 ให้มารายงานตัวที่ห้องวิชาการ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น.  

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม   นักเรียนที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัว และรับเอกสารรายงานตัว ที่โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ภายในวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 9.00 – 16.30 น. 

แจ้งความจำนงเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ

แจ้งความจำนงเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ นำใบแจ้งความจำนงพร้อมหลักฐานประกอบ ดังนี้ 1. ใบแจ้งความจำนง จากเว็บไซต์ www.bangkok2.org กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วพิมพ์ใบแจ้งความจำนงมายื่นในวันสมัคร (สามารถแจ้งความจำนงได้ที่โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ในวันที่ 25-28 มีนาคม 2561) 2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง (ให้นำฉบับจริงมาแสดง พร้อมสำเนาเอกสาร 1 ฉบับ) 3. หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ใบรับรองผลการศึกษา) ปีการศึกษา 2560 4. คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2560 กรณีนักเรียนไม่มีคะแนน…

ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดใบสมัครหรือรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม พร้อมนำเอกสารประกอบมาสมัคร ระหว่างวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 1. ใบสมัครของโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และนำมายื่นสมัครด้วยตนเอง 2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง (ให้นำฉบับจริงมาแสดง พร้อมสำเนาเอกสาร 1 ฉบับ) 3. หลักฐานการจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.1) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ใบรับรองผลการศึกษา) ปีการศึกษา 2560 4.…