Category Archives: สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย

มูลนิธิโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

คณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ๑ นายธเนศ  ทัศนเปรมสิน ประธานกรรมการ ๒ นางสาวสุวัฒนา  ดันน์ รองประธานกรรมการ ๓ นายไพฑูรย์  รัตนคม กรรมการ ๔ นางบุษยา  เวชปรีชารักษ์ กรรมการ ๕ นางสาคร  ผ่านสำแดง กรรมการ ๖ นางรัตนกานต์  วรรณตระกูล กรรมการและเหรัญญิก ๗ นางสาวอุษณีย์  สุขุมาลินท์ กรรมการและเลขานุการ