โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมจัดค่ายอบรมนักเรียนแกนนำส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมจัดค่ายอบรมนักเรียนแกนนำส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยมี น.ส.ประไพ เสมหร่ำ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธาน วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม