โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายอบรมพัฒนานักเรียน เพื่อปรับเปลี่ยนและแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน ตามโครงการสร้างเสริมค่านิยม 12 ประการ

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายอบรมพัฒนานักเรียน เพื่อปรับเปลี่ยนและแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน ตามโครงการสร้างเสริมค่านิยม 12 ประการ โดยมีนางสาวประไพ เสมหร่ำ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานในการเปิดค่ายอบรมในครั้งนี้ ระหว่าวันที่ 21 – 22 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม