โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม รับการนิเทศติดตามฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม รับการนิเทศติดตามฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จากสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เพื่อนิเทศ ติดตามการดำเนินงานจัดการศึกษาในการพัฒนาระดับคุณภาพผู้เรียน ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ 2 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561