ผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบ 2) ปีการศึกษา 2561

ผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบ 2) ปีการศึกษา 2561

นักเรียนที่มีรายชื่อรอบ 2 ให้มารายงานตัวที่ห้องวิชาการ
ภายในวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น.