แจ้งความจำนงเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ

แจ้งความจำนงเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ

นำใบแจ้งความจำนงพร้อมหลักฐานประกอบ ดังนี้

1. ใบแจ้งความจำนง จากเว็บไซต์ www.bangkok2.org กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วพิมพ์ใบแจ้งความจำนงมายื่นในวันสมัคร (สามารถแจ้งความจำนงได้ที่โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ในวันที่ 25-28 มีนาคม 2561)
2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง (ให้นำฉบับจริงมาแสดง พร้อมสำเนาเอกสาร 1 ฉบับ)
3. หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ใบรับรองผลการศึกษา) ปีการศึกษา 2560
4. คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2560 กรณีนักเรียนไม่มีคะแนน O-NET ปี 2560 ให้อนุโลมใช้ในปีการศึกษาที่นักเรียนมีอยู่ หากไม่มีคะแนน O-NET สามารถยื่นสมัครได้ แต่จะถือว่าคะแนน O-NET เป็นศูนย์
5. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ใส่ชุดนักเรียน)
6. หลักฐานอื่นๆ ถ้าม่ี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ให้นำฉบับจริงมาแสดง พร้อมสำเนาเอกสาร 1 ฉบับ)

มาสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
ระหว่างวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ