ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดใบสมัครหรือรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม พร้อมนำเอกสารประกอบมาสมัคร ระหว่างวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

1. ใบสมัครของโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และนำมายื่นสมัครด้วยตนเอง
2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง (ให้นำฉบับจริงมาแสดง พร้อมสำเนาเอกสาร 1 ฉบับ)
3. หลักฐานการจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.1) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ใบรับรองผลการศึกษา) ปีการศึกษา 2560
4. คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2560 กรณีนักเรียนไม่มีคะแนน O-NET ปี 2560 ให้อนุโลมใช้ในปีการศึกษาที่นักเรียนมีอยู่ หากไม่มีคะแนน O-NET สามารถยื่นสมัครได้ แต่จะถือว่าคะแนน O-NET เป็นศูนย์
5. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ใส่ชุดนักเรียน)
6. หลักฐานอื่นๆ ถ้าม่ี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ให้นำฉบับจริงมาแสดง พร้อมสำเนาเอกสาร 1 ฉบับ)

Download (PDF, 145KB)