แจ้งความจำนงเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ

แจ้งความจำนงเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ

นำใบแจ้งความจำนงพร้อมหลักฐานประกอบ ดังนี้

1. ใบแจ้งความจำนง
2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง (ให้นำฉบับจริงมาแสดง พร้อมสำเนาเอกสาร 1 ฉบับ)
3. หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ใบรับรองผลการศึกษา) ปีการศึกษา 2560
4. หลักฐานแสดงผลการเรียนในกลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5
5. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ใส่ชุดนักเรียน)
6. หลักฐานอื่นๆ ถ้าม่ี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ให้นำฉบับจริงมาแสดง พร้อมสำเนาเอกสาร 1 ฉบับ)

มาสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
ระหว่างวันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น.