จองห้องกิจกรรม สำหรับครูผู้สอน

ให้ตัวแทนครูที่สอนแต่ละกิจกรรม ลงชื่อจองห้องที่จะใช้จัดกิจกรรมชุมนุม

___ขอให้คุณครูประจำกิจกรรมชุมนุม (1 กิจกรรม จะเป็นท่านใดก็ได้) กรอกแบบลงทะเบียนจองห้องกิจกรรมชุมนุม โดยให้เลือกได้ 3 อันดับ
___เกณฑ์การได้ห้อง จะพิจารณาตามความเหมาะสมของจำนวนนักเรียนและลักษณะกิจกรรม โดยจะปิดรับลงทะเบียนภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 24.00 น.

>>คลิกเพื่อจองห้อง<<