ประกาศโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

ประกาศโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

สแกน_25600206 สแกน_25600206_2 สแกน_25600206_3 สแกน_25600206_4 สแกน_25600206_5 สแกน_25600206_6 สแกน_25600206_7