โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

ข้อมูลการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

ประกาศโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

แผ่นพับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560

แผ่นพับโครงการนักเรียนห้องพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปี 2560

แจ้งความจำนงเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ)