กิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายใน ”ปลาเค้าเกมส์ ครั้งที่ ๔๗” วันที่ ๘-๙ ธันวาคม ๒๕๕๙