กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดกิจกรรม “ย้อมผ้าสี ทำดีเพือพ่อ” สำหรับ ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และ นักเรียน วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙