กำหนดการหลังสอบ

afterfinal

กำหนดการหลังสอบ

วันที่  29  กันยายน  2559     ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด  0, ร, มส

วันที่  29 – 30 กันยายน  2559     สอบแก้ตัว  ครั้งที่ 1

วันที่  3  ตุลาคม  2559     ประกาศผลสอบแก้ตัว  ครั้งที่ 1      

วันที่  3 – 4  ตุลาคม  2559     สอบแก้ตัว  ครั้งที่ 2

วันที่  7  ตุลาคม  2559     ปิดภาคเรียน ที่ 1/2559

วันที่  31  ตุลาคม  2559     เปิดภาคเรียนที่ 2/2559