รายชื่อนักเรียนไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ติดต่อที่ห้องปกครองด่วน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ก่อนเวลา 12.00 น.

รายชื่อนักเรียนไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ติดต่อที่ห้องปกครองด่วน
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ก่อนเวลา 12.00 น.

StuFailed-1

StuFailed-2

StuFailed-3

StuFailed-4

StuFailed-5

StuFailed-6