สรุปจำนวนนักเรียนที่มาสมัครเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 (วันที่ 20-24 มีนาคม 2559)

สรุปจำนวนนักเรียนที่มาสมัครเรียน ชั้น ม.1

วันที่ นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม
           20 มีนาคม 2559  40 20   60
           21 มีนาคม 2559  44 33  77
           22 มีนาคม 2559  44 49  93 
           23 มีนาคม 2559  36  32  68
           24 มีนาคม 2559 21  23  44 
รวม 185 157 342

 

สรุปจำนวนนักเรียนที่มาสมัครเรียน ชั้น ม.4

วันที่ จำนวน รวมสะสม
          20 มีนาคม 2559 22 22
          21 มีนาคม 2559  19 41 
          22 มีนาคม 2559  17  58
          23 มีนาคม 2559  9  67
          24 มีนาคม 2559  13 80