กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

   
   น.ส.ศรีวรรณ  แสงศรีเรือง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 นางสุนิตา  พิทักษ์วงศ์
 นายจำปี  รวงทิพท์แก้วระดาษ นางพัชนี  ป่าหวาย
นายปภังกร  จันทร์หอม นายสฤษดิ์  จันทร์เติม  นายนพรัตน์  ฝ่ายเคนา
นายธีรชัย  พลรักษา น.ส.อารยา  บุญญะดิษฐ  น.ส.นิสาพร สมเพท
น.ส.เสาวลักษณ์ ต๊อดแก้ว นายจิรกร คำสัตย์ น.ส.รสสุคนธ์ เกิดแก่น
   
น.ส.พิศพิศุทธ์ ลาภบุญเรือง น.ส.สุภาพร  อ่อนแสง