กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

   
   น.ส.ศรีวรรณ  แสงศรีเรือง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 นางพัชนี  ป่าหวาย นางอนงค์นารถ  อนุฤทธิ์ นางสุนิตา  พิทักษ์วงศ์
 นายจำปี  รวงทิพท์แก้วระดาษ นายปภังกร  จันทร์หอม นายสฤษดิ์  จันทร์เติม
 นายนพรัตน์  ฝ่ายเคนา นายธีรชัย  พลรักษา  น.ส.อารยา  บุญญะดิษฐ
น.ส.เสาวลักษณ์ ต๊อดแก้ว น.ส.ปณิตา  ไชยาคำ  น.ส.สุภาพร  อ่อนแสง
   
น.ส.กรรณิการ์ บุญจูง