กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

   
นางสุนันทา  พงศ์ชาญวิทย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 นายนิคม  คำดี นายศักดิ์ชาย  ไพรวรรณ์ นายวิชัยโชค  สร้อยทรัพย์

นายอุเทน  ตู้ประเสริฐ ว่าที่ ร.ต. หญิง จิตราภรณ์ ยศมูล น.ส.เพชรรัตน์ พันธุ์สุจริตไทย 
นายถาวร  นาคก้อนใหญ่