กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

   
นางสุนันทา  พงศ์ชาญวิทย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 นายนิคม  คำดี นายศักดิ์ชาย  ไพรวรรณ์ นายวิชัยโชค  สร้อยทรัพย์
 
นายอุเทน  ตู้ประเสริฐ นายถาวร  นาคก้อนใหญ่