กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  
   นางบุษยา  เวชปรีชารักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 นางบรรเจิด  พฤฒารัตน์ น.ส.ขนิษฐา  ควรอาจ  น.ส.วิรังรอง  สำเภาทิพย์
นายศราวุธ  เจียมเจริญศักดิ์  น.ส.ทิวาพร  เบิดสูง น.ส.จารุวรรณ  แก้วหล้า
 นายพัฒนพงศ์  ลาภบริบูรณ์ นายบุญฤทธิ์  วิปุละ น.ส.พิชญาอร  ผลดี 
น.ส.ธศิญา  ยอดดำเนิน น.ส.นันทินี  วรรณะศิลปิน