กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  
นายศราวุธ  เจียมเจริญศักดิ์  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
น.ส.ขนิษฐา  ควรอาจ นายพัฒนพงศ์  ลาภบริบูรณ์ นางบุษยา  เวชปรีชารักษ์
นางบรรเจิด  พฤฒารัตน์  นางอมรรัตน์ เมตตาจิต  น.ส.วิรังรอง  สำเภาทิพย์
น.ส.ทิวาพร  เบิดสูง  น.ส.จารุวรรณ  แก้วหล้า นายบุญฤทธิ์  วิปุละ
น.ส.พิชญาอร  ผลดี  น.ส.ธศิญา  ยอดดำเนิน  น.ส.นันทินี  วรรณะศิลปิน
   
 นายวิพุธ แซ่แต้