กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

   
   นายธนะพรหม พรหมวราทร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 นางภัสสนันท์  อาจนะ นายไชยรัตน์  สุขรัตน์ นางรัตนกานต์ วรรณตระกูล 
นายอนุชา  สุระถา  นายพลกฤษณ์  เกิดคำ  น.ส.ฐาปนี  กกฝ้าย
 นางสุภาพร  สิงห์ยอง   น.ส.สุรียาภรณ์  ดวงดี   นายนฤศรณ์  วิมลประสาน 
น.ส.จุรีพร  เจริญผล น.ส.สิริพร  สายแวว  น.ส.อังคณา  บุรัตน์  
 น.ส.ศิริลักษณ์  ทองนาค  นายมานพ  ทองประไพพักตร์