กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

   
   นางวิไลลักษณ์  ปิ่นแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 น.ส.ปาวีณา  การะเกษ นายมัธยัสถ์  ทองธิราช น.ส.วานิดา  ภูนาเพชร
น.ส.ชนภรณ์  แสนแก้ว  น.ส.นงลักษณ์  วงศ์ถนอม น.ส.วัชรี  เลี่ยนบรรจง 
น.ส.พรพิมล  คล้อยสุวรรณ  นายพีรเจตน์  ตั้งวงษ์เลิศ น.ส.ชลิตา  อรชร 
น.ส.นิดา วัฒนเศรษฐานันท์ น.ส.สุภาพรรณ  เท่าสิงห์ นายพสุ  เข็มทองคำดี
 
น.ส.หนึ่งฤทัย  สุขสว่าง  น.ส.แสงอรุณ  จิตใจ น.ส.เปรมวดี ศรีจันทร์