กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

   
   นางวิไลลักษณ์  ปิ่นแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 น.ส.ปาวีณา  การะเกษ น.ส.วานิดา  ภูนาเพชร น.ส.ชนภรณ์  แสนแก้ว
 น.ส.นงลักษณ์  วงศ์ถนอม น.ส.วัชรี  เลี่ยนบรรจง  นายมัธยัสถ์  ทองธิราช
 นายพีรเจตน์  ตั้งวงษ์เลิศ น.ส.ชลิตา  อรชร  น.ส.นิดา วัฒนเศรษฐานันท์
น.ส.สุภาพรรณ  เท่าสิงห์ นายพสุ  เข็มทองคำดี น.ส.หนึ่งฤทัย  สุขสว่าง
 
น.ส.พรพิมล  คล้อยสุวรรณ  น.ส.แสงอรุณ  จิตใจ  นายสุเมธ  เชี่ยวชาญ