กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

   
   นางวิไลลักษณ์  ปิ่นแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 น.ส.ปาวีณา  การะเกษ นายมัธยัสถ์  ทองธิราช น.ส.ชนภรณ์  แสนแก้ว
น.ส.นงลักษณ์  วงศ์ถนอม  น.ส.วัชรี  เลี่ยนบรรจง น.ส.พรพิมล  คล้อยสุวรรณ 
นายพีรเจตน์  ตั้งวงษ์เลิศ  น.ส.ชลิตา  อรชร  น.ส.นิดา วัฒนเศรษฐานันท์
น.ส.สุภาพรรณ  เท่าสิงห์ นายพสุ  เข็มทองคำดี น.ส.หนึ่งฤทัย  สุขสว่าง
 
น.ส.แสงอรุณ  จิตใจ