กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  
 น.ส.พิมพ์นภา  วัฒนกุล  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 นางปิรันธนา  พรประสิทธิ์ น.ส.นุชจิรา  ทะมานนท์  น.ส.วารุณี  บุญทัด
ว่าที่ ร.ต. อรรคพล  คำภู  น.ส.พิไฬภรณ์  สังวิเศษ น.ส.รุจิรา  ยุภาคณิต
นายธนวิษณ์  ศรีจันทร์ น.ส.กันยาพร ทำดี นายโยธิน ใจอ่อน

 
นายวัชระ รัตน์บ้านด่าน  น.ส.จรรจุรี จันทร์เกตุ น.ส.นิสามณี ศรีบุญเรือง