กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  
   น.ส.วิภาพร  โสมสุพิน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 นางปิรันธนา  พรประสิทธิ์ น.ส.วารุณี  บุญทัด นายอรรคพล  คำภู
 น.ส.พิไฬภรณ์  สังวิเศษ น.ส.นุชจิรา  ทะมานนท์  น.ส.สร้อยดาว  กาทอง
 นายปียกรณ์  ทวดอาจทินสีห์ น.ส.รุจิรา  ยุภาคณิต  น.ส.พิมพ์นภา  วัฒนกุล
 
นายธนวิษณ์  ศรีจันทร์