กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

   
   นางศิริกุล  นพรัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 น.ส.นพวรรณ  ลอยประโคน นางพันผกา  เกี้ยวสกุล  น.ส.ณัฐณรัณ  คุ้มวงศ์
น.ส.พรรณราย  งามดี
นางเทวธิดา  ฉลาดเจน   นายปริญญา  พันอะ
น.ส.ดารารักษ์  สูงสิริยศ  นายคณากร  ขวัญคุ้ม  น.ส.นาตยา  วังชัง