กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

   
น.ส.ณัฐณรัณ  คุ้มวงศ์  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางพันผกา  เกี้ยวสกุล น.ส.พรรณราย  งามดี นางเทวธิดา  ฉลาดเจน   
 นายปริญญา  พันอะ น.ส.ดารารักษ์  สูงสิริยศ  นายคณากร  ขวัญคุ้ม 
น.ส.นาตยา  วังชัง นายนพชัย วิริยานุภาพพงศ์ น.ส.ณัฐชยา ชูกิตติวิบูลย์