ฝ่ายสนับสนุนการสอน

นางทรัพย์ทรวง  ชลสิทธิ์
งานห้องสมุด
นางสาคร  ผ่านสำแดง
งานแนะแนว
นายณัฐพงษ์ ศิริปุณย์
งานแนะแนว