ฝ่ายสนับสนุนการสอน

     
นางทรัพย์ทรวง  ชลสิทธิ์
งานห้องสมุด
นางสาคร  ผ่านสำแดง
งานแนะแนว
นางสาวพัชนีพร  สมานมิตร
งานแนะแนว