กลุ่มบริหารทั่วไป

 

 

 

 

 

 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารทั่วไป
   – งานสำนักงาน
   – งานสารบัญ
   – งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
   – งานประชาสัมพันธ์
   – งานยานพาหนะและบริการ
   – งานสัมพันธ์ชุมชน
   – งานโภชนาการ
   – งานอนามัยโรงเรียน
   – งานโสตทัศนศึกษา
   – งานสมาคมศิษย์เก่า
   – งานรักษาความปลอดภัยและจราจร