กลุ่มบริหารงานบุคคล

 นางสาวประไพ  เสมหร่ำ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
   – งานสำนักงาน
   – งานบุคลากร
    – งานกิจการนักเรียน
   – งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
   – งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
   – งานส่งเสริมประชาธิปไตย
   – งานระดับชั้น/งานคณะสี
   – งานป้องกันและแก้ไขสิ่งเสพติด
   – งานวินัยและความประพฤตินักเรียน
   – งานประสานและพัฒนาเครือข่าย
   – งานเครือข่ายผู้ปกครอง