กลุ่มบริหารงบประมาณ

 

 

 

 

 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
   – งานสำนักงาน
   – งานสำนักงานผู้อำนวยการ
   – งานนโยบายและแผน
   – งานระดมทรัพยากร
   – งานพัสดุและสินทรัพย์
   – งานการเงิน
   – งานการบัญชี
   – งานตรวจสอบภายใน
   – งานงานควบคุมภายใน
   – งานสวัสดิการ
   – งานประกันอุบัติเหตุ
   – งานมูลนิธิ
   – งานสมาคมผู้ปกครองและครู