กลุ่มบริหารวิชาการ

 นางสาวศรประภา    สิริภัทรวิช
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารวิชาการ
   – งานสำนักงาน
   – งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้
   – งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
   – งานวัดผล ประเมินผล
   – งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
   – งานรับนักเรียน
   – งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
   – งานทะเบียนนักเรียน
   – งานแนะแนวการศึกษา
   – งานนิเทศภายใน
   – งานส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
   – ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
   – งานห้องสมุด
   – งานสารสนเทศ
   – งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   – งานส่งเสริมทักษะทางวิชาการและกิจกรรมภายนอก
   – งานสหวิทยาเขต
   – งานศูนย์ภาษาไทย สพม. ๒
   – งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน