จำนวนนักเรียน

ปีการศึกษา 2559

ชั้นเรียน จำนวนนักเรียน (ชาย) จำนวนนักเรียน (หญิง) รวม
ม.1 185 165 350
ม.2 211 154 365
ม.3 190 153 343
ม.4 156 197 353
ม.5 113 161 274
ม.6 103 117 220
รวมทั้งหมด 958 947 1,905

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

ปีการศึกษา 2558

ชั้นเรียน จำนวนนักเรียน (ชาย) จำนวนนักเรียน (หญิง) รวม
ม.1 211 162 373
ม.2 188 158 346
ม.3 203 192 395
ม.4 116 162 278
ม.5 106 116 222
ม.6 130 145 275
รวมทั้งหมด 954 935 1,889

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558