กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

   
   นายไพฑูรย์ รัตนคม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 น.ส.พร้อมฉัตร เรศานนท์  น.ส.อรอุษา ศรีกนก  ว่าที่ ร.ต.ณพล ดำรงธนชัย
น.ส.กนกวรรณ เกิดจันทร์ นายสรายุทธ์ เรืองเกตุ