กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

   
   นายไพฑูรย์ รัตนคม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
น.ส.อรอุษา ศรีกนก    น.ส.พร้อมฉัตร เรศานนท์
น.ส.กรกนก น้อยเล็ก
นายสรายุทธ์ เรืองเกตุ น.ส.กนกวรรณ เกิดจันทร์