มูลนิธิโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

คณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

นายธเนศ  ทัศนเปรมสิน ประธานกรรมการ
นางสาวสุวัฒนา  ดันน์ รองประธานกรรมการ
นายไพฑูรย์  รัตนคม กรรมการ
นางบุษยา  เวชปรีชารักษ์ กรรมการ
นางสาคร  ผ่านสำแดง กรรมการ
นางรัตนกานต์  วรรณตระกูล กรรมการและเหรัญญิก
นางสาวอุษณีย์  สุขุมาลินท์ กรรมการและเลขานุการ