คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

นายสนิท  แย้มเกษร ประธานกรรมการ
นายบุญเอก  มีนะโยธิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายไพศาล  สมบูรณ์วรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วังสรรค์  สุฉันทบุตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางอาถาภัทร  หินซุย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประยูร  อองกุลนะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสาโรช  บุตรเนียน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จ่าสิบเอกไพรัตน์  แสนทวีสุข กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
นายนิคม  คำดี กรรมการผู้แทนครู
๑๐ นาวาตรีเชาว์  เกตุสุวรรณ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
๑๑ นายสมบุญ  กกฟ้า กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๒ นายธเนศ  ทัศนเปรมศิลป์ กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
๑๓ พระอนุรักษ์  ฐิติพโล กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
๑๔ พระมหาเขมานันท์  ปิยสีโล กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
๑๕ ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ