ผู้บริหารโรงเรียน

นายอัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
นางสาวประไพ  เสมหร่ำ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวศรประภา    สิริภัทรวิช
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
 

 

 

 

 

 

 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป