.

แจ้งความจำนงเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ นำใบแจ้งความจำนงพร้อมหลักฐานประกอบ ดังนี้ 1. ใบแจ้งความจำนง จากเว็บไซต์ www.bangkok2.org กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วพิมพ์ใบแจ้งความจำนงมายื่นในวันสมัคร (สามารถแจ้งความจำนงได้ที่โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ในวันที่ 25-28 มีนาคม 2561) 2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง (ให้นำฉบับจริงมาแสดง พร้อมสำเนาเอกสาร 1 ฉบับ) 3. หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ใบรับรองผลการศึกษา) ปีการศึกษา 2560 4. คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2560 กรณีนักเรียนไม่มีคะแนน…

.

.

.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้

ดาวน์โหลดได้ที่นี่ **ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้** **ดาวน์โหลดตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้**

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดแผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู (ID PLAN : INDIVIDUAL  DEVELOPMENT PLAN)

ดาวน์โหลดแผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู (ID PLAN : INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN)

ดาวน์โหลดแผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู (ID PLAN : INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN) ดาวน์โหลดไฟล์ ID PLAN ดาวน์โหลดตัวอย่าง ID PLAN

ผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบ 2) ปีการศึกษา 2561

ผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบ 2) ปีการศึกษา 2561 นักเรียนที่มีรายชื่อรอบ 2…

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม   นักเรียนที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัว และรับเอกสารรายงานตัว ที่โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ภายในวันที่…

ข่าวสำหรับนักเรียน

กำหนดการหลังสอบ

กำหนดการหลังสอบ

กำหนดการหลังสอบ วันที่  29  กันยายน  2559     ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด  0, ร, มส วันที่  29 – 30 กันยายน  2559     สอบแก้ตัว  ครั้งที่ 1 วันที่  3…

รายชื่อนักเรียนไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ติดต่อที่ห้องปกครองด่วน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ก่อนเวลา 12.00 น.

รายชื่อนักเรียนไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ติดต่อที่ห้องปกครองด่วน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ก่อนเวลา 12.00 น.

จัดซื้อจัดจ้าง

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2560

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2560

ประกาศโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2560

ประกาศโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายในและภายนอกอาคารเรียน

ประกาศโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายในและภายนอกอาคารเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร

รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาไทย

ประกาศโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาไทย ดาวน์โหลไฟล์เอกสาร

ภาพกิจกรรม